Śmierć pracownika i obowiązki pracodawcy

Śmierć pracownika zdarza się rzadko, jednak rodzi za sobą pewne obowiązki pracodawcy. Właśnie dlatego każdy pracodawca musi wiedzieć jakie obowiązki na nim ciążą, gdy pracownik dozna śmiertelnego wypadku w pracy. Przede wszystkim należy wiedzieć komu wypłacić środki pieniężne należne zmarłemu, a także jakie dokumenty przygotować. Przepisów regulujących te kwestie warto poszukiwać w Ustawie z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy.

Obowiązki pracodawcy względem zmarłego pracownika

Nie budzi wątpliwości fakt, że w wyniku śmierci pracownika dochodzi do wygaśnięcia stosunku pracy. Podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy po śmierci pracownika jest wypłata środków pieniężnych, które należały się pracownikowi do dnia jego zgonu. Co więcej, w kilku przypadkach pracodawca zobowiązany jest także do wypłacenia świadczenia zwanego odprawą pośmiertną. W myśl obowiązujących przepisów Kodeksu pracy, wynagrodzenie za pracę zmarłego pracownika otrzymuje osoba pozostająca z nim w związku małżeńskim. Ponadto, również każdy członek rodziny, który ma prawo do renty rodzinnej zgodnie z przepisami dotyczącymi przyznawania emerytur oraz rent. Bardzo ważne jest to, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi to pracodawca jest osobą zobowiązaną do ustalenia, którym członkom rodziny pracownika przysługuje prawo do należnych zmarłemu środków pieniężnych. Warto również dodać, że każdy pracodawca zobligowany jest także do wypłacenia uprawnionym członkom rodziny zmarłego należności, które przysługiwały mu za niewykorzystany urlop. 

Odprawa pośmiertna

Jak już zostało wspomniane powyżej, w niektórych przypadkach pracodawcy muszą mieć na uwadze wypłatę odprawy pośmiertnej. Odprawa pośmiertna to nic innego jak jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące rodzinie zmarłego pracownika. Jeżeli okres zatrudnienia zmarłego pracownika w firmie wynosił mniej niż 10 lat, odprawa pośmiertna będzie miała wysokość odpowiadającą jego miesięcznej pensji. Jeśli jednak pracownik zatrudniony był minimum 10 lat, rodzina zmarłego otrzyma odprawę w wysokości jego trzymiesięcznego wynagrodzenia. W przypadkach, w których był on zatrudniony przez minimum 15 lat, wysokość odprawy pośmiertnej będzie odpowiadała sześciomiesięcznej pensji zmarłego pracownika. Warto jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach pracodawca będzie zwolniony z wypłaty odprawy pośmiertnej. Dzieje się tak wtedy, gdy pracownik został ubezpieczony na życie przez pracodawcę, a ubezpieczyciel wypłacił rodzinie po jego śmierci odszkodowanie wyższe niż przysługująca odprawa pośmiertna. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *